Útulekt Tibet o.s. - útulek pro opuštěné psy a kočky

Útulekt Tibet o.s. - útulek pro opuštěné psy a kočky

Všeobecné informace

Home » Všeobecné informace

Příjem i výdej zvířátka 24h denně dle předchozí domluvy.
Nalezené pejsky přijímáme pouze s objednávkou obce o umístění pejska u nás ( obec na jehož katastru byl pejsek nalezen - nálezce je povinen ohlásit nález)pokud je pejsek týraný, odebraný majiteli a obec s finanční stránkou nepomůže, za takových okolností pejska přijmeme.kočičky přes obce neřešíme, neakceptují své zákonné povinnosti a tak energii vkládáme do péče a shánění financí jinde, přijímáme tedy toulavé kočičky, nemocné, koťátka, kočičky zdravé a zvyklé na venkovní pobyt nepřijímáme, můžeme zajistit kastraci + odčervení.pejsky i kočičky od majitelů přijímáme pouze pokud je v útulku nízký počet zvířátek, tedy zpravidla ne ( musí se podílet na nákladech za zvířátko + souhlas, že se zvířátka vzdává)pejsky i kočičky přijímáme pouze v případě, že máme volnou kapacitu.


Pokud tedy najdete zvířátko, vždy kontaktujte obec, kde jste ho našli. Obec má povinnost se o zvíře z vlastních nákladů postarat, jakožto o nalezenou věc.
Nejsme schopni hradit z vlastních výplat a příspěvků dárců nezodpovědnost úředníků a jejich stavění se zády k povinnostem a zákonům.

 

Pokud pejska hledáte, zde jsou další instituce, kde by poblíž nás mohl být:

  • MP Bučovice a záchytné kotce : 603 481 976
  • ZOO Vyškov : 608 771 016, 517 346 356 www.zoo-vyskov.cz
  • Odchycení psi ve Vyškově www.vyskov-mesto.cz
  • Záchytné kotce MP Vyškov www.psivyskov.wbs.cz
  • Útulek Srbce: 733 116 145,  603 220 256 www.srbce.estranky.cz
  • MP Slavkov - záchytný kotec: 544 121 156

Pejsky předáváme k adopci čipované ( registrace v Národním registru), očkované šestikombinací a vzteklinou (DHPPi+L+R), odčervené (Caniverm, Advocate), odblešené( Pro Meris, Practic) Fenky s ohledem na věk kastrujeme, pejsky v případě zdravotní nebo psychické potřeby. Pejsci jsou naučení na venčení a nekálit do prostoru, ve kterém žijí. Žijí u nás ve smečce, učíme je snášenlivosti navzájem a s kočičkami. Nabízíme pejskům bydlení s námi v domácím prostředí nebo vnitřní vytápěné kotce v čistém prostředí. K dispozici mají výběh o rozloze více jak 1800m2, jsou venčeni v blízkém okolí nebo blízkém lese ( vozíme autem). Krmíme granulemi Hills, Pro Plan, Eukanuba, Royal Canin, Nutram, Ontario a dalšími vyšší kvality.

Kočičky předáváme k adopci čipované( registrace v Národním registru), očkované čtyřkombinací ( PCHR nebo Forcat, příp. Leukocell), odčervené pipetami na vnější i vnitřní parazity a odblešené ( Stronghold, Advocate). Kastrujeme každou kočku i kocoura ihned jak je to možné, tedy cca v 8 měsících života. Udržujeme kontakt se psy. Kočky jsou absolutně socializované, naučené na písek Zverlit, čistotné. Krmíme výhradně superprémiovými granulemi Pro plan, Hills, Profilum a dalšími, konzervami různých značek vyšší kvality.
Kočičky dostávají při kastraci čip do levé strany krku a tetování do levého ucha ( dříve K000, nyní číselná řada T000.... - viditelná identifikace kočičky)
Kvůli hrozbě různých infekčních chřipových viróz neustále podáváme preparáty na zvýšení imunity - Plerasan, F-Lysine, Oscilo, Silicea, Duphalite, jiné vitamíny.

Zájemce o zvířátko musí být osobou zletilou a svéprávnou. Zvířátko předáváme k adopci na základě předložení Občanského průkazu a Dohody o předání zvířete. Nepožadujeme žádný poplatek za převzetí, záleží na budoucím majiteli, zda poskytne útulku dar, či ne. Nejdůležitější pro nás je, aby se zvířatku dařilo dobře. Jsme rádi za člověka, který poskytne potřebnému domov. Naše investice do zvířátka jsou sice veliké ( kočička s kompletním ošetřením 2860,. Kč, pejsek 3517,. Kč - část platí obec, pokud se jedná o nalezeného pejska), ale rádi to budeme kompenzovat vlastním usílím.

Adopce na dálku a víkendy s našimi svěřenci
Vše záleží na vašich požadavcích a domluvě, pokud bude situace pro zvířátko prospěšná a pozitivní, jsme vždy pro uskutečnění.
V případě adopce na dálku : můžete si zvířátko tzv. adoptovat, budete u něj psáni jako adoptivní chovatelé, většinou se jedná o zvířátka, která jsou u nás dlouho. V případě zájemce ke skutečné adopci budete informováni, v případě fixace se zvířátkem je možná domluva s budoucím chovatelem ohledně dalšího kontaktu se zvířátkem. V útulku  jej můžete venčit, trávit s ním čas u nás, na dohodu jej vzít na delší výlet, domů ...dle možností nás i Vás a hlavně potřeb zvířátka. V případě Vaší časové tísně Vám budou zasílány emaily s fotografiemi a zprávami o vybraném zvířátku. Finanční podpora je libovolná. Pokud bude zřejmé, že je adopce na delší dobu ( neumístitelnost zvířátka) vystavíme Vám Certifikát o adopci.

Legislativa
Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k aplikaci § 135 občanského zákoníku ve vztahu k ochraně zvířat 
Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí Ústřední komise pro ochranu zvířat projednala a přijala na svém 87. plenárním zasedání dne 19.1.2006 následující Stanovisko k aplikaci § 135 občanského zákoníku ve vztahu k ochraně zvířat.
Podle českého právního řádu je zvíře věc, a proto se na něj vztahuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, které se týká ztracených a opuštěných věcí. Ve smyslu občanského zákoníku je toulavé zvíře věcí ztracenou a opuštěné zvíře věcí opuštěnou. V případě toulavých a opuštěných zvířat je tedy nutno postupovat v souladu s tímto ustanovením.
S účinností od 1.10.2005 došlo v této oblasti ke změně v důsledku přijetí zákona č. 359/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.Ustanovení § 135 občanského zákoníku v současné době zní takto:

(1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

(2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.
(3) Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije, stanoví-li zvláštní právní předpis jinak.


Kdo najde toulavé nebo opuštěné zvíře, je povinen ho odevzdat vlastníkovi. Pokud vlastník není znám, předá nálezce zvíře obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se vlastník zvířete do 6 měsíců od nálezu zvířete, připadá zvíře do vlastnictví obce. Toulavé nebo opuštěné zvíře je tedy nutné odevzdat na obecním úřadě nebo je předat do obecního útulku. Postačuje ovšem i oznámení místa nálezu zvířete obci. Nálezce není povinen zvíře odchytávat. Nekvalifikovaný odchyt by mohl způsobit utrpení nebo ohrozit zdraví zvířete i člověka. Odchyt zvířat zabezpečují kvalifikované osoby s povolením pro tuto činnost (§ 39 – 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů) - převážně odchytová služba, městská policie, apod. Kdo si ponechá nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění. Obecní úřad má povinnost se o toulavé zvíře postarat. Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat po určité době, např. po uplynutí karantény, zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem stanovený důvod k usmrcení. Náklady spojené s péči o toulavá zvířata nese obec. Toulavá a opuštěná zvířata nelze usmrtit pouze z toho důvodu, že jsou v útulku již delší dobu a dosud se nenašel zájemce o tato zvířata. Usmrtit zvíře, ať již v době úschovy nebo po šesti měsících, kdy se stane majetkem obce, je možné pouze pokud je dán některý z důvodů usmrcení, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 5 odst. 2. V případě zvířat v útulcích přichází jako důvod k usmrcení v úvahu zejména slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. Důvodem k usmrcení je také bezprostřední ohrožení člověka zvířetem. Nikdo nesmí zvíře usmrtit bez důvodu.

Péče o zvířata nemusí být zabezpečována pouze v útulcích. Z hlediska pohody zvířat je žádoucí zvíře co nejdříve předat do opatrování potenciálnímu novému chovateli. I v průběhu lhůty šesti měsíců může obec předat toulavé zvíře do péče jiné osobě, a to například na základě smlouvy o opatrování, současně však musí nového chovatele obec upozornit na povinnost zvíře vrátit původnímu chovateli, pokud se o zvíře před uplynutím šesti měsíců přihlásí. Po uplynutí doby šesti měsíců je zvíře takové osobě obvykle darováno a osoba se stává vlastníkem zvířete. Obec rovněž může zabezpečit péči o zvíře na základě spolupráce s útulkem provozovaným organizací nebo sdružením na ochranu zvířat nebo se soukromým útulkem.
Dále může obec v souladu s § 13b odst. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat proti týrání provést finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, zejména psa nebo kočku. Zvýhodnění může spočívat ve snížení nebo prominutí poplatku ze psa, v poskytování příspěvků na chov a výživu zvířete, poskytování krmiva apod. Zvýhodnění se může týkat jak osob, které se rozhodly stát se vlastníkem zvířete z útulku, tak osob, které na základě smlouvy s obcí zabezpečují péči o toulavé zvíře. Toto zvýhodnění se může týkat nejen osob, které zabezpečují péči o psa nebo kočku, ale také osob, které se ujaly například péče o toulavé hospodářské zvíře. Zvýhodnění se přirozeně týká pouze osob, které zabezpečují péči o zvířata ve spolupráci s obcí, a nikoliv osob, které se dopustily přestupku nebo trestného činu tím, že si zvíře neoprávněně přisvojily.

Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést také informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity, zaměřené na prohloubení odpovědného chování člověka ke zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči. Mezi takové aktivity patří také pořádání umísťovacích výstav psů, koček a jiných zvířat z útulků, které obce mohou pořádat samy nebo ve spolupráci s organizacemi a občanskými sdruženími, které se zabývají ochranou zvířat. Pro takovou umísťovací výstavu je kromě jiného třeba mít Ústřední komisí pro ochranu zvířat schválený řád ochrany zvířat při svodu nebo veřejném vystoupení.

Dokumenty: